Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet is het vinden van de juiste balans tussen het beschermen en benutten van onze fysieke leefomgeving. Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit… dat is het credo. Met de nieuwe datum van 1 januari 2022 verwachten Rosemarie Bastianen en Heleen Groot dan ook dat Nederland in één keer goed van start kan gaan.

Heleen Groot
Heleen Groot, Programmadirecteur Aan de slag

‘Nu heeft iedereen voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden’, zegt Rosemarie Bastianen. ‘Er is tijd om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op te leveren, de regelgeving te implementeren én ermee te oefenen. Ook hierin zoeken alle partijen naar de balans tussen kwaliteit, kwantiteit en de factor ‘tijd’. Elk aspect wordt zorgvuldig meegewogen.’

‘We kunnen nog zoveel van elkaar leren’

‘Naast de implementatie van de wet, hebben ook de maatregelen rond het coronavirus grote impact gehad’ vertelt Heleen Groot. ‘Op onszelf, maar ook op alle partijen met wie we samenwerken aan de wet: van grote overheidsorganisaties tot kleine leveranciers. En nog hebben we te maken met de impact ervan, want de crisismaatregelen vragen in veel gevallen om een andere manier van werken en handelen. In die zin sluiten de maatregelen prachtig aan op de Omgevingswet. We moeten extra ons best doen om elkaar te vinden, naar elkaar te luisteren en zo efficiënt mogelijk samen te werken, ondanks die fysieke afstand. Dat is voor iedereen wennen en dit gewenningsproces kost de een meer tijd dan de ander, ook daarin gaat het om een gezond en werkbaar evenwicht. We kunnen nog zoveel van elkaar leren.’ Rosemarie Bastianen knikt en vult aan: ‘We zijn recent gestart met een serie tweets onder de noemer ‘Leren van experimenteren’. Deze tweets verwijzen naar een factsheet over een Crisis- en herstelwetproject dat vooruitloopt op de Omgevingswet. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, organische gebiedsontwikkeling, de energietransitie en woningbouw. Daarnaast wordt nu geoefend in het DSO op basis van verschillende praktijksituaties. Samen met enkele ondernemers uit het MKB bereiden we een casus voor en focussen we vooral op inzichtelijkheid en gebruiksgemak van het DSO. Dat levert hoe dan ook enorm veel waardevolle informatie op.’

Belangrijke stappen

Heleen Groot: ‘Iedereen kan ook nu al belangrijke stappen zetten die bijdragen aan een open, innovatieve en uitnodigende overheid. Dat hangt echt niet af van een specifieke datum. Veel gemeenten zijn bijvoorbeeld al ver als het gaat om participatie van inwoners en bedrijven. Zo heeft de gemeente Hilversum verschillende partijen –waaronder projectontwikkelaars en bewonersorganisaties- al in een vroeg stadium betrokken bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen. En het Lerend platform Energie & Omgeving heeft samen met BZK een online kennissessie over het DSO georganiseerd. Tijdens deze sessie werden vragen beantwoord van kabel- en energiebedrijven en netwerkbeheerders. Goede vragen die het Informatiepunt voor ons had verzameld. In deelsessies is dieper ingegaan op vergunningaanvragen, datalevering en participatie. Een succesvolle kennissessie, want halverwege de sessie werden er al vervolgafspraken gemaakt.’

Anders kijken, denken en werken

De voorbeelden staan los van een specifieke datum, maar geven wel goed aan hoe belangrijk andere manieren van werken, kijken en denken, zijn. ‘Soms heb je daar ook wat lef voor nodig.’, vindt Heleen. Rosemarie Bastianen is het daarmee eens: ‘Denk maar aan de enorme hoeveelheid gebieden en projecten die nu al vooruitlopen op de Omgevingswet. Er is in de uitvoeringspraktijk echt behoefte aan de verbinding om ruimte te bieden aan ontwikkeling en tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. De nieuwe wet biedt instrumenten om deze belangen aan de voorkant van het proces al bij elkaar te brengen. Kortom, de Omgevingswet is en blijft van grote meerwaarde voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens en natuur.’

Rosemarie Bastianen

1 januari 2022

Kijk en luister naar de reacties van Joost van Halem (Verandermanager Rijk), Peter Commissaris (programmamanager invoering Omgevingswet Gemeente Alphen a/d Rijn), Corné Haag (programmamanager Waterschap Hollandse Delta) en Carolien Idema (Adviseur omgevingsinformaie GIS, Provincie Utrecht) op de nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet.

*muziekje*

Logo Programma Aan de slag met de Omgevingswet

Peter Commissaris: Dit jaar extra voor mijn organisatie is vooral heel erg spannend.

Carolien Idema: Enerzijds zijn wij er niet zo blij mee want we wilden graag van start gaan.

Anderzijds hebben we het extra jaar hard nodig...

dat heeft vooral te maken met het DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Peter: Om bijvoorbeeld te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet...

want dat is nog wel nodig.

Joost van Halem: Dat betekent voor iedereen: meer leren, meer proberen.

Corné Haag: Wat het betekent voor mijn organisatie...

vorig jaar rond deze tijd, merkte ik dat het vooral een interne opgave was.

Peter: We waren er opgericht om op 01-01-2021 van start te gaan.

Corné: Nu merk ik met één jaar uitstel...

dat we juist veel meer gaan kijken om uit de bedoeling van die wet te gaan werken.

Peter: Om het gevoel van urgentie vast te houden.

Carolien: We krijgen nu veel meer zicht op wat we moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.

Corné: Als je kijkt naar de opgave waar we voor staan...

we hebben hier water, we hebben hier groen...

maar in veel stedelijke gebieden is dat totaal niet aan de orde.

Peter: Mijn drive ten aanzien van de Omgevingswet is dat het huidige beleid...

en de huidige wetgeving over de leefomgeving heel erg versnipperd is.

Peter: En hoe gaan we met een steeds groeiende bevolking...

elkaar vinden en komen we hier met een goede gebiedsgerichte opgave.

Joost: Ik wil net zo makkelijk als dat ik een hotelkamer kan boeken via booking.com...

een vergunning aanvragen en weten wat ik waar wel en niet mag.

Carolien: De doelstellingen van de wet daar kan je eigenlijk niet op tegen zijn.

Integraliteit en transparantie in besluitvorming...

efficiëntere werkprocessen en nadruk op wat wel kan...

en niet zozeer op wat er allemaal niet mag.

Corné: En de Omgevingswet doet een dappere poging om dat...

samen te brengen en daar stappen in te maken...

die voor de toekomst bestendiger is.

Peter: Waar andere organisaties mee kunnen helpen is het leveren van capaciteit.

Waar het bij gemeente vaak aan ontbreekt is tijd.

De winkel blijft open, er moeten allerlei vergunningen verleend worden...

het zal heel mooi zijn als provincies en rijk

gemeenten helpen aan capaciteit...

om de winkel open te houden...

en te zorgen voor een goede invoering van die Omgevingswet.

Corné: Ik hoop dat andere organisaties net zoals wij...

meer gaan investeren door niet alleen intern te kijken.

Carolien: En ook buiten de organisatie met andere overheden gaan samenwerken.

Om kennis te delen want alleen kom je er niet.

Corné: Maar dat we ook nu gelijktijdig met elkaar draagvlak gaan creëren.

Carolien: Echt de totale omvang van de Omgevingswet...

en wat het betekent goed in beeld te krijgen.

Joost: We hoeven niet op het moment dat de wet

er is allerlei dingen uit te proberen.

Corné: Als we dat nu al gaan doen.

Joost: We kunnen het van tevoren oefenen en van onze fouten leren.

Corné: Dan weet ik zeker dat we de vruchten daarna gaan plukken.

Joost: En ervoor te zorgen dat de Omgevingswet

vanaf 2022 echt een succes wordt.

Corné: En gaan we misschien ook wat de Omgevingswet belooft...

ook echt waarmaken als overheid.

*logo Programma aan de slag met de Omgevingswet*

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Minister Kajsa Ollongren
Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kajsa Ollongren:

Iedereen in Nederland wil prettig kunnen wonen en werken. We willen genieten van het landschap én van onze steden. En natuurlijk willen we ondernemen, plannen maken en plannen wáármaken. Dat willen we ook in een wereld vol verandering blijven doen. De Omgevingswet gaat ons daarbij helpen. Die gaat over de kwaliteit van onze omgeving en is straks ván en vóór heel Nederland. Een wet inclusief begrijpelijke dienstverlening, via één landelijk Omgevingsloket. Daar wordt al heel hard aan gewerkt. En gelukkig hebben we ook nog even.

Maar er is ook nog veel te doen, zodat we op 1 januari 2022 helemaal klaar zijn. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten hebben samen een sleutelrol. Ik zie heel veel energie en enthousiasme en ik wil dat graag volhouden. Zodat we er straks helemaal klaar voor zijn. Nog anderhalf jaar. Het klinkt misschien lang, maar het is zó voorbij!