Welke ontwikkelingen over de #Omgevingswet speelden afgelopen tijd in de media? We geven u graag een overzicht, in vogelvlucht.

Bestuurders over de Omgevingswet

In de rubriek 'Bestuurders aan het woord over de Omgevingswet' op de website van de VNG noemt Fleur Spijker, wethouder in Leiden, de Omgevingswet een mooie stap vooruit. De wet zorgt voor een nieuwe mindset over regels. Regels zijn waar mogelijk positief geformuleerd en in begrijpelijke taal. Daar help je inwoners en ondernemers écht verder mee. "Samen maken we stad én land", aldus Spijker.

Karin Hoekstra, wethouder in Hillegom, geeft in Pionieren met de Omgevingswet: ‘Gewoon doen!’ aan dat de Omgevingswet past bij de gemeente: aanpakken en kijken naar wat wél kan. Door te pionieren met een integrale omgevingsvisie krijgt de Omgevingswet in Hillegom steeds meer vorm. "Je leert uiteindelijk door gewoon te doen."

Volgens Anne Mulder, wethouder in Den Haag, vraagt de wet om een juiste balans tussen flexibiliteit en onzekerheid en tussen samenhang en eenvoud. De flexibiliteit die de Omgevingswet biedt, schept kansen. Maar benutten we zonder duidelijke kaders ook in alle gevallen het volledige potentieel van een gebied? De "Omgevingswet voelt soms als balanceren tussen uitersten", meent Mulder.

Nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 27 mei 2021 in een brief aan beide Kamers.

In een interview in Binnenlands Bestuur reflecteren programmadirecteur Cathelijn Peters en directeur realisatie DSO Arco Groothedde van het programma Aan de slag met de Omgevingswet op het traject naar een nieuwe datum. Een lastige puzzel volgens Peters. "Een ideale datum voor 455 bevoegde gezagen is er niet. Het is de grootste gemene deler. Voldoende inregel- en oefentijd stond centraal. Van daaruit zijn we gaan rekenen." 

Groothedde geeft in het interview aan dat het belangrijk is dat het DSO van kop tot staart werkt. "Er is geen discussie geweest over steun voor de Omgevingswet. Dat voelde als wind in de rug."

Omgevingsweb sprak met Erik Jan van Kempen over de voortgang van de Omgevingswet. Van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: "De aanpak en instrumenten van de Omgevingswet hebben we echt nodig om samen aan de grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving te werken, zoals woningbouw, de energietransitie, klimaatadaptatie en de versterking van de natuur."

Alle 4 de aanvullingsregelingen Omgevingswet gepubliceerd; een mijlpaal!

Onlangs werd de 4e en laatste aanvullingsregeling van de Omgevingswet gepubliceerd in de Staatscourant. Een mijlpaal, want daarmee zijn de aanvullingsregelingen, de aanvullingssporen én de wet- en regelgevingvan het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht compleet! Hieronder staan de aanvullingsregelingen voor u op een rij.

De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is op 26 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee waren alle onderdelen van het aanvullingsspoor geluid gereed. Dit spoor vulde het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten om de gewenste geluidkwaliteit te bereiken.

De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee waren alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed. Dit spoor vulde het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten over bodembescherming.

De Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet is op 16 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Alle onderdelen van het Aanvullingsspoor natuur waren daarmee afgerond. Dit spoor wijzigde de Omgevingsregeling met regels voor natuurbescherming.

De Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet is op 1 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Alle onderdelen van het Aanvullingsspoor geluid waren daarmee gereed. Dit spoor wijzigde de Omgevingsregeling met regels voor herverkaveling in het landelijk gebied, onteigening en plankosten van gemeenten bij gebiedsontwikkeling.

De 4 aanvullingsregelingen treden tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking.

Voortgangsbrief Omgevingswet naar de Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet.

Rosemarie Bastianen

Omgevingswet wil versnippering voorkomen

Het magazine GroenDoen sprak met Rosemarie Bastianen, directeur Ruimte en Leefomgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Volgend jaar bundelt en vereenvoudigt de Omgevingswet alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Een gebiedsgerichte aanpak met ruimte voor lokaal maatwerk staat centraal. "Hierdoor krijgen we meer ruimte om thema’s als leefbaarheid en natuur maar ook opgaven als woningbouw, de energietransitie en klimaatadaptatie in te vullen."

Bastianen: "In een klein land als Nederland hebben we steeds meer ruimte nodig voor transport, opwekking en opslag van duurzame energiebronnen, willen we in 2050 energieneutraliteit bereiken. Tegelijkertijd moeten we ruimte aan bouw, verstedelijking en wateropslag geven. Daarom zoeken we het in gecombineerde functies, bijvoorbeeld energieneutrale woningen of energieopwekking langs snelwegen. Het juridisch instrumentarium staat inmiddels, de invulling van die gebiedsgerichte aanpak wordt door lokale overheden en waterschappen in de RES’en (Regionale Energiestrategieën) ontwikkeld en in omgevingsplannen en omgevingsvisies verankerd."

Lees verder in het uitgebreide artikel in het magazine GroenDoen.

Arco Groothedde

Nieuwe directeur realisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

Arco Groothedde is op 3 mei gestart bij het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet als directeur realisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Arco volgt Bert Uffen op en is in deze functie verantwoordelijk voor de afbouw en doorontwikkeling van het DSO.

Lezen over de standpunten van Arco Groothedde? Bekijk dan eens dit interview in Binnenlands bestuur, waarin hij samen met Cathelijn Peters spreekt over steun voor de Omgevingswet.

Participatie

  • De VNG heeft een spiekbriefje over participatie onder de Omgevingswet opgesteld. Voor een aantal belangrijke keuzes zijn de mogelijke gevolgen en effecten uitgewerkt.

Werkplaatsen DSO: Drimmelen en Dinkelland

Projectleider Nils Couwenbergh gaat in een blog in op de eerste resultaten van de DSO-werkplaatsen. Een video laat zien wat de gemeente Drimmelen heeft geleerd in een DSO-werkplaats.

Volgens projectleider omgevingsplan Luc Molendijk van de gemeente Dinkelland is er geen tijd te verliezen en zouden alle gemeenten moeten gaan oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een werkplaats DSO-keten is hier een prima middel voor, geeft hij aan. Kijk en luister naar zijn ervaringen in de video Werkplaats DSO-keten - gemeente Dinkelland. Of lees het interview met Molendijk in het VNG Magazine van 4 juni 2021.

"Geen tijd te verliezen: ga oefenen met het DSO"

Luc Molendijk werkplaats Dinkelland

Crisis- en herstelwet

Verschillende projecten uit de onlangs gepubliceerde 21e tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) spelen in op de schaarste op de woningmarkt. Zo regelt een nieuw Chw-project dat gemeenten in de regio Amsterdam meer sociale huurwoningen mogen toewijzen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan die gemeenten. Hierdoor kunnen meer mensen werken én wonen in dezelfde plaats. En kunnen starters en ouderen vaker blijven wonen in de eigen gemeente.