Wat heeft zich de afgelopen tijd allemaal afgespeeld, wat heeft u misschien gemist? We blikken nog even terug op de meest recente ontwikkelingen. En houden u graag van de laatste tips & feiten over de Omgevingswet op de hoogte.

Atlas Leefomgeving en Omgevingswet

Onder het thema Van praten naar doen vond op 21 april 2022 de Atlas Werkconferentie plaats. Tijdens het plenaire deel van deze conferentie bespraken betrokkenen de betekenis van de Atlas Leefomgeving. De Atlas biedt burgers en professionals inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving.

Arjan Nijenhuis, MT-lid van de programmadirectie Aan de slag, betoogde dat de Atlas uitstekend past bij de doelen van de Omgevingswet. Als iedereen over betrouwbare, actuele gegevens beschikt, komt de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving het beste tot zijn recht.

U kunt de werkconferentie en het verhaal vanuit het programma Aan de slag terugkijken.

Of lees het verslag van de feestelijke bijeenkomst op 14 april vanwege het 15-jarig bestaan van de Atlas Leefomgeving. 

Atlas leefomgeving
Arjan Nijenhuis (tweede van rechts) bespreekt de betekenis van de Atlas Leefomgeving tijdens het plenaire deel van de Atlas Werkconferentie.
Leon Evers, Regionale Implementatiecoach Omgevingswet
Léon Evers, RIO voor de regio's Haaglanden en Rotterdam Rijnmond

De veranderende rol van de RIO

'Voorheen hadden de RIO's een meer coachende rol', aldus Léon Evers, Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO) voor de regio's Haaglanden en Rotterdam Rijnmond. 'Nu de meeste ketenpartners op stoom komen, krijgen we een meer sturende rol in het implementatieproces.' Evers vertelt hoe de rol van de RIO is veranderd.

Een RIO ondersteunt overheden bij de implementatie van de Omgevingswet. Landelijk zijn er 12 RIO's, die ieder werkzaam zijn in meerdere regio's. Hij legt uit: 'Een meer sturende rol betekent bijvoorbeeld dat we toetsen of bevoegd gezagen – meestal gemeenten – doen wat we in regionaal verband hebben afgesproken. We spreken partijen erop aan als dat niet het geval is of als belangrijke zaken blijven liggen.'

Meer weten? Lees verder in het hele interview.

Terugkijken naar een webinar?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert (live) webinars over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Omgevingswet binnen uw organisatie. Op de Aan de slag-website vindt u de webinars die u gemist heeft of u later wilt terugkijken. Met de presentaties die tijdens het webinar zijn gebruikt overzichtelijk bij elkaar.

Uitkomst recente debatten met de Tweede Kamer over de Omgevingswet

Op 15 maart 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) een commissiedebat met de Tweede Kamer gevoerd over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarin is de minister in gesprek gegaan over het belang van de Omgevingswet en welke stappen betrokken partijen zetten richting inwerkingtreding.

Daarnaast is ook kort vooruitgekeken naar het vervolg na inwerkingtreding. Vervolgens heeft op dinsdag 5 april 2022 het zogeheten plenaire tweeminutendebat plaatsgevonden. En is tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op dinsdag 12 april 2022 gestemd over de moties die zijn ingediend bij het tweeminutendebat. De uitslag is terug te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Voortgang Kamerbrieven januari - maart 2022

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op 24 februari 2022 het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken van de wet.

Op de Aan de slag-website vindt u een overzicht van alle Kamerbrieven en Kamervragen over de voortgang van de Omgevingswet en de aanvullingssporen. U kunt daar ook de Maandrapportages - Aansluiten op het DSO downloaden.

Abonneren nieuwsbrief Informatiepunt Leefomgeving

Deze nieuwsbrief is de opvolger van InfoMil Actueel, en komt van dezelfde inhoudelijke specialisten. IPLO Nieuws bevat artikelen over toevoegingen aan de website, interviews, antwoorden op vragen en andere informatie over de leefomgeving en de Omgevingswet. Als u zich abonneert, ontvangt u IPLO Nieuws per e-mail.

Iplo nieuwsbrief banner