Wat heeft zich de afgelopen tijd allemaal afgespeeld, wat heeft u misschien gemist? We blikken nog even terug op de meest recente ontwikkelingen. En houden u graag van de laatste tips & feiten over de Omgevingswet op de hoogte.

Feiten en fabels

'Bij publicatie van de toepasbare regels en de juridische regels in het Omgevingsloket maakt de volgorde waarin dat gebeurt niet uit', denken sommigen. Maar klopt dit wel?

Juridische regels - bijvoorbeeld uit een omgevingsplan - hebben een inhoudelijke relatie met de toepasbare regels. De juridische regels staan in het Omgevingsloket bij het onderdeel Regels op de kaart. De toepasbare regels zijn te zien bij de onderdelen Vergunningcheck, Aanvragen en Maatregelen op maat. 

Kunnen deze regels nou wel of niet in willekeurige volgorde worden gepubliceerd? Lees het in onze rubriek Feiten en fabels!

visual feit of fabel logo

Invoering Omgevingswet uitgesteld

In het bestuurlijk overleg van 12 oktober 2022 hebben minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en de bestuurlijke partners – VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk – de afweging gemaakt of inwerkingtreding op 1 januari 2023 verantwoord is. Conclusie was dat een beperkt uitstel nodig is. Hierbij is een periode van 6 maanden genoemd. Het Koninklijk Besluit dat de eerder beoogde invoering per 1 januari 2023 regelt, trekt de minister in om vervolgens een nieuw besluit in procedure te brengen met als ingangsdatum 1 juli 2023.

De minister heeft deze conclusie en de afwegingen die er aan ten grondslag liggen, beschreven in de voortgangsbrief die op 14 oktober naar de Eerste Kamer is gestuurd. In de afwegingen is het advies van de Adviescollege ICT-toetsing meegenomen. Dit geldt ook voor de uitkomsten van een enquête die minister De Jonge heeft laten uitvoeren onder de afzonderlijke bevoegd gezagen (gemeenten, provincies, rijkspartijen en waterschappen) en omgevingsdiensten om een landelijk beeld op te kunnen maken.

Rapport Adviescollege ICT-toetsing

Het Adviescollege ICT-toetsing stuurde op maandag 10 oktober haar rapport naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer had het college verzocht opnieuw een advies uit te brengen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In haar rapport stelde het college dat het een ‘dilemma’ is of de Omgevingswet per 1 januari 2023 ingevoerd moet worden. Volgens het rapport van het college zijn er in ‘de stand van het DSO’ nog ‘forse beperkingen’ die risico’s met zich mee zouden brengen als de invoering per 1 januari zou doorgaan.

Enquête

Uit de enquête die minister De Jonge heeft laten uitvoeren bleek dat niet alle medewerkers van de verschillende overheden klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Minister De Jonge had in het commissiedebat met de Eerste Kamer op 28 juni toegezegd deze enquête te houden met als doel goed zicht te krijgen op de stand van zaken bij de uitvoeringspraktijk van de Omgevingswet.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de Kamerbrief over voortgang Omgevingswet oktober 2022 en het nieuwsbericht Invoering van de Omgevingswet uitgesteld.

Opnames Lessons learned werkplaatsen online

Op dinsdag 25 oktober organiseerde het programma Aan de slag met de Omgevingswet voor de 5e keer een online sessie lessons learned werkplaatsen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaven 6 verschillende werkplaatsen een kijkje in de keuken. Heeft u deze sessie gemist? U kunt de opnames nu terugkijken op de website. 

In deze opnames hoort en ziet u de gemeente Haarlemmermeer met werkplaats Omgevingsplan, Geonovum met werkplaats Muteren bruidsschat, een aantal provincies met werkplaats Houtopstanden en programma Aan de slag met werkplaats Dierenpension regio Den Haag, werkplaats Grip op omgevingsplan en werkplaats Bedrijfsleven. Zij vertellen over hun vraagstuk, het proces waarlangs zij het vraagstuk hebben behandeld en de uitkomsten van hun werkplaats.

banner-werkplaatsenlessons-learned 25 oktober 2022

Webinar Kostenverhaal en financiële bijdragen

Op 13 oktober organiseerden we een interactief webinar over kostenverhaal en afdwingbare financiële bijdragen onder de Omgevingswet. U kunt dit webinar terugkijken

Het webinar wordt gepresenteerd door Niek van der Heiden (beleidsmedewerker kostenverhaal) en Constantijn Hageman (wetgevingsjurist), beiden van het ministerie van BZK. Zij gaan onder andere in op: 

  • aandachtspunten in de nieuwe regelgeving voor kostenverhaal en afdwingbare financiële bijdrage
  • voorbeelden van kostenverhaalregels in het omgevingsplan
  • aandachtspunten bij inwerkingtreding Omgevingswet.

Milieueffecten opwekken zon- en windenergie in Zuid-Holland goed in beeld

In Zuid-Holland hebben de 7 RES-regio’s ieder een eigen Regionale Energiestrategie 1.0 opgesteld met zoekgebieden voor het opwekken van zon- en windenergie. Voor de provincie aanleiding om het omgevingsbeleid te actualiseren. Voordat Provinciale Staten hierover een besluit nemen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. heeft de inhoud van dit rapport getoetst. Volgens de commissie ligt er goede milieu-informatie voor een besluit over het provinciale beleid voor zonne- en windenergie in Zuid-Holland.

Lees meer op de website van de Commissie m.e.r..

Marlon Boeve

Marlon Boeve hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve is op 1 september gestart als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde van de TU in Delft. Zij doet onderzoek naar de uitwerking van het omgevingsrecht in de praktijk. De op stapel staande Omgevingswet is een belangrijk onderwerp van haar onderzoek.

De bestuurlijk-juridische evaluatie van het omgevingsrecht in gebiedsontwikkelingen is de kern van de leeropdracht van Boeve. Daarbij staat dus ook de Omgevingswet op de agenda. ‘De Omgevingswet beoogt een samenhangende en gebiedsgerichte benadering mogelijk te maken. Zo biedt de Omgevingswet meer bestuurlijke afwegingsruimte voor decentrale overheden en is er voor burgers en bedrijven een meer proactieve rol op de ruimtelijke ontwikkeling weggelegd’, zegt Boeve. 

Lees meer in het nieuwsbericht.

‘Mooie kans voor gedragen vervolg op RES 1.0’

De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen voert komende tijd een plan-MER uit voor de Regionale Energie Strategie (RES). Dimitri Horsthuis-Tangelder (bestuurlijk trekker) en Lenny Putman (procesregisseur) zijn enthousiast. ‘Met de plan-MER versterken en verdiepen we wat we met de RES 1.0 hebben opgebouwd’, zegt Dimitri.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Vanuit die gedachte besloot de RES-regio Arnhem Nijmegen een plan-MER te gaan uitvoeren, om voortbouwend op de RES 1.0, richting te geven aan de RES 2.0. ‘We hebben hier als regio gezamenlijk proactief en positief voor gekozen, al voor de plan-MER-verplichting bij de RES’, vertelt Lenny Putman. ‘We willen graag vooruit met de RES. De plan-MER gaat ons helpen goed onderbouwde keuzes te maken en om die keuzes straks lokaal te borgen in de instrumenten van de Omgevingswet.’

Lees verder op de website van NP RES.

Download de podcastaflevering

Omgevingsgesprekken - podcasts over onze leefomgeving

Hoe zorgen we dat Nederland ook voor de kinderen van onze kinderen een fijn land is om in te wonen? En voor alle generaties daarna? Er liggen grote vraagstukken op ons bord: voedsel, wonen, stikstof, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit…

Inspiratie en gedachten over mogelijke oplossingen met een andere kijk op zaken komen aan bod tijdens de Omgevingsgesprekken. Hier laten we visionairs, pioniers, denkers en doeners aan het woord. En bieden we een platform aan mensen met een uitgesproken mening. Welke oplossingen zien zij voor de maatschappelijke opgaven in onze leefomgeving? En wat kan de Omgevingswet daarbij mogelijk maken?

U kunt deze podcasts beluisteren

  • Natuurinclusief boeren met Alex Datema

  • Een groene revolutie op de daken met Jan Henk Tigelaar en Pamela Logjes
  • Voedselbos Ketelbroek als alternatieve landbouwmethode met Wouter van Eck
  • Regie op natuurherstel met Rob Roggema en Reindert Augustijn

Ketentesten in Utrecht met minister De Jonge

De experts op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) van de Provincie Utrecht hebben op 1 september aan minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een aantal concrete ervaringen met het DSO laten zien:

  • Wat werkt wel en wat nog niet?
  • Wat is er nodig voor inwerkingtreding op 1 januari 2023?
  • Welke alternatieven zijn er en wat zijn daarvan consequenties?

Else Sneller, dagvoorzitter van deze ketenoefendag, nodigde minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) uit om mee te kijken bij het oefenen met 24 gemeenten, 12 ketenpartners en diverse belanghebbenden. Minister De Jonge keek vervolgens mee bij het oefenen van de inhoudelijke behandeling van een aanvraag.

Onder het motto ‘Alles komt samen in Utrecht’ werken de verschillende ketenpartners in de regio samen aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zo langzamerhand komen alle voorbereidingen van de afgelopen jaren samen. Er wordt druk geoefend met de samenwerkingsafspraken volgens het driefasenprincipe: ‘voordoen’, ‘meedoen’ en ‘zelf doen’.

Hugo de Jonge sprak eerder op de dag met de provincie, maar gaf aan dat hij ook graag bij andere bestuurslagen meekijkt. Hij prees de deelnemers voor de opkomst en inzet en stak ze een hart onder de riem om vooral goed door te gaan.