Foto Freek van Arkel

Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Het gaat hierbij vooral om veel voorkomende activiteiten in het havengebied.

De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wegwijzer brengt helder in kaart wat er straks gaat veranderen.

Nieuwe werkwijze en processen

Hoe positief deze ontwikkeling ook is, verandering gaat altijd gepaard met wennen aan de nieuwe werkwijze en processen. Een van de gebieden waar dat vooral voor geldt, is het aanvragen van een vergunning voor milieubelastende activiteiten. Juist in het Rotterdamse haven- en industriegebied hebben veel bedrijven daarmee te maken. Daarom staat de Wegwijzer hier extra bij stil. Naast duidelijke stappenplannen is een aantal cases uitgewerkt, zoals voor een containerterminal, een chemisch bedrijf en een terminal waar droog massagoed wordt op- en overgeslagen.

Uiteraard is de wegwijzer ook heel bruikbaar voor andere havengebieden. Het is dus een concrete en praktische wegwijzer die antwoord biedt op vragen over welke havenactiviteiten onderdeel zijn van de vergunningplicht.

Download de Wegwijzer

Unieke samenwerking

Uniek is dat zowel het bedrijfsleven, wetgever als uitvoerende en handhavende overheden op deze manier samenwerken. Rosemarie Bastianen, programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het ministerie van Binnenlandse Zaken:

Wat ik zo bijzonder aan deze wegwijzer vind is dat hij tot stand is gekomen op basis van de behoefte die door het bedrijfsleven zélf tijdens de consultatie naar voren is gebracht. Daarnaast is het mooi om te zien dat iedereen die betrokken is bij vergunningverlening eraan heeft meegewerkt. Deze brede samenwerking, met gedeelde kennis vanuit de praktijk, past natuurlijk perfect in het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Het doel van de samenwerking is om bedrijven en overheden in haven- en industriegebieden te helpen bij het vinden van hun weg in het nieuwe vergunningsproces, zodat ze goed met de nieuwe wet overweg kunnen. Ook gaat ondernemersorganisatie voor haven en industrie Deltalinqs webinars organiseren.

Welke regels gelden voor deze locatie?

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving straks samenkomt. Zo kan iedereen informatie over de leefomgeving op één plek bekijken en direct gebruiken. In het Omgevingsloket kunnen gebruikers zich oriënteren op een kaart en antwoord krijgen op de vraag ‘welke regels zijn van toepassing op deze locatie?’. Dit is mogelijk omdat de regels van gemeente, provincie, waterschap en het Rijk te zien zijn. Ook kunnen burgers en bedrijven checken of ze een vergunning of melding moeten doen voor hun plannen. Daarna kunnen ze direct een aanvraag of melding indienen. Het Omgevingsloket levert de aanvraag automatisch af bij de juiste overheid.

Dit verbetert de Omgevingswet

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking.

Lanceermoment Wegwijzer vergunningen havengebied
Van links naar rechts en onder naar boven: Harry van Rietschoten (Bestuurslid Deltalinqs) Floor Vermeulen (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) Eric van der Schans (Director Environmental Management Havenbedrijf Rotterdam) Jacqueline Lamé (Afdelingshoofd reguleren en adviseren DCMR Milieudienst Rijnmond) Rosemarie Bastianen (Programmadirecteur Eenvoudig Beter ministerie van Binnenlandse Zaken) Annemarie van Daalen (Directeur risico- en crisisbeheersing Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)