Foto online RIO-overleg in Deventer

Nederland heeft 11 Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s). Zij ondersteunen overheden bij de invoering van de Omgevingswet. Elke RIO bouwt en onderhoudt een eigen regionaal netwerk. Landelijk werken de RIO’s samen met partijen als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Twee RIO’s, Saskia van Aggelen en Henk Ferkranus, vertellen over hun dagelijkse praktijk.

Interviews met RIO's

De Omgevingswet brengt verschillende thema's bij elkaar. Dat vraagt om samenwerking in de 'keten', met alle betrokken partijen. In een serie interviews geven Regionaal Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO's) een inkijkje in hun dagelijkse werk en vertellen ze over de samenwerking in hun regio’s. Dit artikel is onder andere gebaseerd op de eerste twee interviews, met de RIO’s Saskia van Aggelen en Henk Ferkranus. Er volgen er meer.

Portret van Saskia van Aggelen
Saskia van Aggelen

'Je bent als RIO de verbindende schakel bij allerlei organisaties in jouw regio die betrokken zijn bij de implementatie van de Omgevingswet’, vertelt Saskia. ‘We zijn het vaste aanspreekpunt voor alle ketenpartners die hier een bijdrage aan leveren. Dit zijn gemeenten, provincies, GGD’s, veiligheidsdiensten, waterschappen en omgevingsdiensten. De RIO’s brengen samen, zowel informatie, partijen als mensen, zowel vraag als oplossing.’ Saskia is als RIO actief in de regio's Flevoland, Gooi & Vechtstreek, Noord-Veluwe, Veluwe IJssel en De Vallei. ‘Je krijgt overal een kijkje in de keuken. Mijn rol is om overheden te helpen bij alles waar ze tegenaan lopen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van de ketensamenwerking, dus de praktische uitrol in de regio. Het is heel dankbaar werk want overheden zijn vaak heel blij met ons.’

Portret van Henk Ferkranus
Henk Ferkranus

Handen en voeten

Henk beaamt dat gemeenten blij zijn als je ze helpt. De Omgevingswet moet toch op lokaal niveau handen en voeten krijgen. Hij is al sinds 2007 betrokken bij de implementatie van wet- en regelgeving bij gemeenten en heeft als RIO de regio’s Groningen, Drenthe, Noord-Holland Noord en IJmond in zijn portefeuille. ‘Ik wil altijd iets verdergaan dan het over de muur gooien van een mooie applicatie. Het moet ook landen bij de medewerkers. Ik heb meegewerkt aan de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Ondergrond. Dan komt er heel veel op gemeenten af en daar moet je ze bij begeleiden. Dat is leuk aan het vak!’

Samenwerking

Saskia benadrukt het belang van samenwerking met andere partijen; ketenpartners. Bijvoorbeeld door samen een (test)case op te pakken. Want dit scheelt tijd en geld en levert veel kennis en ervaring op. ‘Samen oefenen met alle fases van de Omgevingswet is belangrijk. Met een eenvoudige of complexe aanvraag, met de samenwerkingsfunctionaliteit, het aanpassen van een omgevingsplan tot het maken van de toepasbare regels.’ Een goede basis voor een samenwerking is het formuleren van een gezamenlijk samenwerkingsstatement, zoals ook in Flevoland is gemaakt. Saskia: ‘In deze verklaring is vastgelegd hoe je als partners wilt samenwerken. Ook als het schuurt. Het is goed om af te spreken wat je van elkaar verwacht.’

Ook in de regio’s van Henk wordt samengewerkt, onder andere met rijkspartijen. ‘Rijkswaterstaat doet in Groningen en Drenthe altijd mee. En waar ik erg blij van word is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en adviesbureaus een cursus heeft opgezet voor het werken met een omgevingsplan.’

‘Samen oefenen met alle fases van de Omgevingswet is belangrijk.'

Oefenen

Wat staat er voor de komende periode op het programma? ‘Heel veel oefenen’, zegt Henk. ‘Daarbij kijken we of alles werkt, niet alleen afzonderlijk maar vooral ook met elkaar. En of alle afspraken die we gemaakt hebben ook zo werken als bedacht of toch nog aangepast moeten worden. Dat vergt een betrokkenheid van alle partijen in de regio. Gelukkig hebben we veel instrumenten om dat te ondersteunen. Een recent en mooi voorbeeld daarvan is de Inregeltest Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), die gebruik maakt van standaard testpakketjes voor aanvragen, meldingen en informatieplichten. Dat scheelt veel invoerwerk waardoor je sneller naar de afhandeling van de aanvragen kunt gaan. Organisaties kunnen deze pakketjes aanvragen zodat ze lokaal snel kunnen testen of de uitgevoerde wijzigingen het juiste resultaat geven. En verder bieden het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de VNG natuurlijk verschillende opleidingen, seminars en werkplaatsen aan.' 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de handreiking De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening.

Op de pagina Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet ziet u onder andere welke RIO's in welke regio's actief zijn.