Foto Glenn Carstens Peters

In april is gestart met het Indringend Ketentesten (IKT). Met het Indringend Ketentesten doorloopt het programma Aan de slag met de Omgevingswet met alle partners stap voor stap het werk in de verschillende organisaties als 1 complete trein. Dit testen vindt plaats in de hele keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zowel in de landelijke voorziening van het DSO dus, als met de lokale software. Met alle functionaliteiten van het DSO.

Het doel is om aan de hand van realistische scenario’s en inhoud de ketens in totaliteit te testen.

Volgens Wouter van Helden, strategisch adviseur DSO bij Aan de slag, is het nu echt tijd voor deze ‘indringende ketentests’. Deze tests bouwen verder op de ervaringen die we hebben opgehaald. Het zal een behoorlijke opgave zijn voor iedereen, maar ook een mooie uitdaging in de praktijk.

Wouter van Helden en Arco Groothedde
Wouter van Helden en Arco Groothedde tijdens de 7e Inspiratiedag in gesprek

Het grotere geheel

Het IKT is daarmee een van de mijlpalen in de Hoofdroute 2022. In die (Hoofd)Route 2022 schetst het programma Aan de slag met de Omgevingswet samen met alle partners de weg naar een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Dat gebeurt aan de hand van verschillende mijlpalen, waarbij de focus ligt op de belangrijkste activiteiten. De hoofdroute helpt alle betrokken partijen (bevoegd gezagen, ontwikkelpartijen, leveranciers, planbureaus, koepels en het Rijk) het grotere geheel te blijven zien. En zich bewust te zijn van de onderliggende activiteiten die plaatsvinden én de onderlinge samenhang ervan.

Stabiele en robuuste basis

Een stabiel en robuust DSO-LV is de basis voor de uitvoering van de Omgevingswet; het is als het ware de digitale motor. De afgelopen jaren is het DSO stap voor stap opgebouwd met als doel een werkend stelsel bij inwerkingtreding. Dat kan alleen in samenwerking met en tussen alle ontwikkelpartijen, softwareleveranciers, bevoegd gezagen, het Rijk en het bedrijfsleven. Daarom hebben de software­leveranciers in de planketen en de landelijke beheerpartijen gezamenlijk werkafspraken gemaakt. Deze worden nu verder concreet gemaakt, met aandacht voor de hele keten en de lokale software.

Gebruiksvriendelijkheid

De eerste testscenario’s voor het Indringend Ketentesten zijn in samenspraak ontwikkeld en worden nu in de praktijk getoetst. Een vertegenwoordiging van provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkspartijen krijgt via de koepels een uitnodiging om samen met betrokken softwareleveranciers mee te werken aan het IKT.

Wouter van Helden: ICT-leveranciers, bevoegd gezagen en mkb'ers worden nadrukkelijk betrokken bij het Indringend Ketentesten om ervoor te zorgen dat het DSO op 1 januari 2023 solide en robuust werkt. We testen ook met burgers de gebruiks­vriendelijkheid. En dat blijven we doen!

Op deze manier ontstaat een representatief beeld van de stand van zaken. En kunnen bevindingen die uit de test naar voren komen, worden opgelost.

Oplossen struikelpunten

Volgens Arco Groothedde, directeur realisatie DSO-LV is de focus van de systeemontwikkelaars van DSO-LV daarmee voor de komende tijd verschoven. Waar zij eerst vooral hebben ingezet op het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten, richten ze zich nu op het oplossen van struikelpunten en het beantwoorden van vragen van gebruikers. Ook richten ze zich op de ondersteuning bij het oefenen met bevoegd gezagen, leveranciers, het Rijk en het bedrijfsleven. De komende maanden omschrijft Arco Groothedde als 'een stabiliseringsfase van het DSO en werken aan gebruiksgemak', waarin alle partijen samenwerken aan een toegankelijk en werkend DSO-stelsel bij de inwerkingtreding.

De komende maanden staan in het teken van het optimaliseren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om de inwerkingtreding van de Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zorgen we met elkaar niet alleen voor een robuust stelsel, maar ook voor een goede voorbereiding van iedereen die ermee aan de slag gaat.

Stabiele basis

Dat zorgt voor een stabiele basis voor het inregelen en voor het oefenen in het land. Op 1 juli 2022 hebben we zicht op de werking van het DSO in de keten waaronder de software van de betrokken bevoegde gezagen. Dan weten we ook welke onderdelen tijdens het oefenen en inregelen werken en voor welke onderdelen het verstandig is om een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) of workaround te gebruiken. Mochten er tijdens het oefenen tussen 1 juli en 1 januari 2023 bevindingen of issues naar voren komen of verzoeken zijn van bijvoorbeeld softwareleveranciers, dan worden deze problemen opgelost en getest. Hiervoor zullen de IKT-testmogelijkheden beschikbaar blijven na 1 juli 2022.

Oefenen, oefenen, oefenen

Voor burgers en bedrijven is het noodzakelijk dat gebiedsontwikkelingen mogelijk blijven en de dienstverlening van de overheid niet in het gedrang komt. Voor een succesvolle inwerkingtreding is het daarom belangrijk dat bevoegd gezagen oefenen met de inhoud van de wet, de nieuwe manier van werken en bijvoorbeeld de regionale interbestuurlijke samenwerking. Dat kan het beste door in de praktijk te oefenen met het DSO. En daarnaast ervaring op te doen met de andere manier van werken op basis van de Omgevingswet. Door met elkaar als betrokken partijen ervaringen uit te wisselen en samen te zoeken naar oplossingen wanneer het onverhoopt vastloopt, zijn de mijlpalen haalbaar.

Bedrijfsleven betrokken

Bij deze intensieve samenwerking is ook het bedrijfsleven nodig. Daarom is in de periode maart-mei 2022 een inventarisatieplatform beschikbaar. Bedrijven uit diverse branches kunnen hier actief aan deelnemen om via dit platform met elkaar, overheden, ontwikkelaars en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in gesprek te gaan. Met als doel kennis en ervaring uit te wisselen en hiermee het werken in het Omgevingsloket te optimaliseren.

Stabiliseringsperiode

Een andere belangrijk onderdeel is de Stabiliseringsperiode. Deze periode is gestart op 1 april 2022 en duurt tot 31 maart 2023. Het doel is om de stabiele en robuuste werking van het DSO te bevorderen en te borgen door beperkt nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Deze aanpak zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit voor alle partijen die met het DSO werken. De beschikbare capaciteit en tijd wordt in deze periode voornamelijk ingezet voor het oplossen van bevindingen die bij het Indringend Ketentesten of op een andere wijze zijn opgedaan. Uitsluitend na goed overleg en in lijn met het uitgangspunt ‘nee, tenzij…’ worden (nieuwe) functionaliteiten (verder) ontwikkeld en opgeleverd die noodzakelijk zijn voor inwerkingtreding.

Meer informatie

Zie ook nieuwsbericht 14 april

Er komt een aangepaste bruidsschat. Dit is onder andere het gevolg van een uitspraak van de Raad van State over windmolenparken, het Nevele-arrest.

Aankondiging aangepaste bruidsschat en uitrol nieuwe versie software DSO-LV (14 april 2022)

Zie ook nieuwsbericht 21 april

De komende maanden staan in het teken om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te optimaliseren en de inwerkingtreding van de Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom is uitgebreid gekeken naar de verschillende scenario’s voor de aanpak van de softwarerelease STOP A’’’ in DSO-LV en de uitrol van de productieversie van de bruidsschat.

Nieuwe software STOP A''' in DSO-LV en productieversie bruidsschat (21 april 2022)